تعدادی آیه ی سودمند از کتاب مقدس
Bible verses quotes

تعدادی آیه ی سودمند از کتاب مقدس

عشق خداوند

یوحنا ۱۶:۳

زیرا خداوند به دنیا آنقدر محبت داشت که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان

آورد هلاک نگردد بلکه زندگی جاودان یابد۱۷ زیرا خدا پسر خود را به زمین

نفرستاد که از دنیا بازخواست کند بلکه تا آن را نجات دهد۱۸ هر کس به او ایمان

 بیاورد از او بازخواست نمی شود  اما کسی که به او ایمان نیاورد زیر حکم باقی می

.ماند زیرا به اسم پسر یگانه خدا ایمان نیاورده است

خلقت

پیدایش ۱:۱-۳

در ابتدا خدا آسمان ها و زمین را آفرید. ۲زمین خالی و بدون شکل بود. همه جا آب

۳.بود و تاریکی آنرا پوشانیده بود و روح خدا بر روی آبها حرکت می کرد

.خدا فرمود: «روشنی بشود» و روشنی شد

تولد عیسی مسیح

 

لوقا ۲: ۶-۱۴

هنگامی که در آنجا اقامت داشتند وقت تولد طفل فرا رسید ۷و مریم اولین فرزند خود

 را که پسر بود بدنیا آورد. او را در قنداق پیچیده در آخوری خوابانید، زیرا در

.مسافرخانه جائی برای آنها نبود

چوپانان و فرشتگان

۸

  در همان اطراف در میان مزارع، چوپانانی بودند که در وقت شب از گلۀ خود

نگهبانی می کردند. ۹فرشتۀ خداوند در برابر ایشان ایستاد و شکوه و جلال خداوند در

اطراف شان درخشید و ایشان بسیار ترسیدند. ۱۰اما فرشته گفت: «نترسید، من برای

 شما مژده ای دارم: خوشی بزرگی شامل حال تمامی این قوم خواهد شد. ۱۱امروز در

.شهر داود نجات دهنده ای برای شما به دنیا آمده است که مسیح و خداوند است

     ۱۲

 نشانی آن برای شما این است که نوزاد را در قنداقه پیچیده و در آخور خوابیده

خخواهید یافت.» ۱۳ناگهان با آن فرشته فوج بزرگی از سپاه آسمانی ظاهر شد که خدا

را ستایش کرده، می گفتند: ۱۴«خدا را در برترین آسمان ها جلال و بر زمین در بین

   .مردمی که مورد پسند او می باشند صلح و سلامتی باد

خداوند شبان من است

مزامیر ۲۳: ۱-۳

خداوند چوپان من است. محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. ۲مرا در علفچرهای سر سبز

 قرار می دهد. نزد چشمه های راحت راهنمائی ام می کند. ۳به من روح

.تازه می بخشد و به خاطر نام خود به راههای عدالت هدایتم می نماید

هیچ چیز ما را از خداوند جدا نخواهد کرد

رومیان ۸ : ۳۸-۳۹

زیرا یقین دارم که نه موت و نه زندگی، نه فرشتگان و نه نیروها و قدرت های فوق

بشری، نه پیشامدهای امروز و نه وقایع فردا، نه قدرت های آسمانی ۳۹و نه بلندی و

نه پستی و خلاصه هیچ چیز در تمام آفرینش نمی تواند ما را از محبتی که خدا در

.خداوند ما عیسی مسیح آشکار نموده جدا سازد

مهم ترین حکم خداوند

متی ۲۲ : ۳۶-۴۰

ای استاد، کدام یک از احکام شریعت از همه بزرگتر است؟» ۳۷عیسی جواب داد:

«خداوند، خدای خود را با تمام دل و تمام جان و تمام عقل خود دوست بدار. ۳۸این

اولین و بزرگترین حکم شریعت است. ۳۹دومین حکمی که به همان اندازه مهم است

شبیه اولی است، یعنی همسایۀ خود را مانند خویش دوست بدار. ۴۰در این دو حکم

.تمام تورات و نوشته های پیامبران خلاصه شده است.»

 

 هیچ کس نمی تواند هم زمان دو خدا داشته باشد و به هر دوی آنها خدمت کند(خدا و

(پول

متی ۴ : ۲۴

هیچ کس نمی تواند بندۀ دو ارباب باشد چون یا از اولی بدش می آید و دومی را دوست

دارد و یا به اولی ارادت پیدا می کند و دومی را حقیر می شمارد. شما نمی توانید هم

.بندۀ خدا باشید و هم در بند مال

 

خدای ماخدای نجات دهنده است

مزامیر ۶۸ : ۲۰-۲۱

خدا برای ما، خدای نجات است و خداوند، خدا رهانندۀ ما از مرگ. ۲۱اما خداوند سر

.دشمنان خود را می کوبد و سر آنهائی را که در گناه خود روان هستند

 

محبت

اول قرنتیان ۱۳ : ۱-۷

اگر به زبان های مردم و فرشتگان سخن گویم ولی محبت نداشته باشم، فقط یک دهول

میان خالی و یا یک چمته پُر سر و صدا هستم. ۲اگر قادر به پیشگویی و درک کلیه

اسرار خدا و تمام دانش ها باشم و دارای ایمانی باشم که بتوانم کوه ها را از جای شان

به جای دیگر منتقل کنم، ولی محبت نداشته باشم هیچ هستم! ۳اگر تمام دارائی خود را

به فقرا بدهم و حتی بدن خود را در راه خدا به سوختن دهم، اما محبت نداشته باشم،

۴.هیچ فایده ای عاید من نخواهد شد

محبت بردبار و مهربان است. در محبت بدبینی و خودبینی و تکبر نیست. ۵محبت

۶رفتار ناشایسته ندارد. خودخواه نیست. خشمگین نمی شود و کینه به دل نمی گیرد.

محبت از ناراستی خوشحال نمی شود ولی از راستی شادمان می گردد. ۷محبت در

همه حال صبر می کند و در هر حال خوش باور و امیدوار است و هر باری را تحمل

.می کند

 

خداوندا تو مرا می شناسی

مزامیر ۱۳۹ : ۱-۳

ای خداوند، تو مرا آزموده ای و می شناسی. ۲تو نشستن و برخاستن مرا می دانی و

فکرهای مرا از دور فهمیده ای. ۳راه و خوابگاه مرا تفتیش کرده ای و همۀ

.طریق های مرا می دانی

 

شاد باشید خداوند نزدیک است

فیلیپیان ۴ : ۴-۷

 پیوسته در خداوند شاد باشید، باز هم می گویم خوش باشید! ۵مهربانی و ملایمت شما

  در رفتار تان با دیگران آشکار باشد. آمدن خداوند نزدیک است! ۶برای هیچ چیز

تشویش نکنید، بلکه همیشه در هر مورد با دعا و مناجات و سپاسگزاری تقاضاهای

 خود را در پیشگاه خدا تقدیم نمائید ۷و سلامتی خدا که مافوق فهم بشر است، دلها و

.افکار شما را در مسیح عیسی حفظ خواهد کرد

 

آینده ی ما : یک آسمان و یک دنیای جدید

مکاشفه ۲۱ : ۱و۲و۴

 آنگاه آسمانی نو و زمین نو را دیدم. زیرا آسمان و زمینِ اول ناپدید شدند و دیگر

بحری وجود نداشت. ۲شهر مقدس یعنی اورشلیم جدید را دیدم که از آسمان از جانب

۴خدا، مانند عروسی که برای شوهر خود آراسته و آماده شده باشد، به زیر می آمد.

او هر اشکی را از چشمان آن ها پاک خواهد کرد. دیگر از مرگ و غم و گریه و درد

.و رنج اثری نخواهد بود، زیرا چیزهای کهنه درگذشته است

 

به خداوند اعتماد کنید

امثال ۳ : ۵-۶

 از دل و جان بر خداوند توکل کن و بر عقل خود تکیه مکن. ۶در تمام کارهایت

.خداوند را به خاطر داشته  باش و او راه ترا راست می گرداند

عیسی پسر خدا

عیسی پسر خدا

چرا مسیح عیسی را پسر خدا می نامند؟ عیسی خود به زبان خود گفته است که او پسر خدا است:...
کلیسا

کلیسا

وقتی که شما مسیحی می شوید به شما پیشنهاد می شود که به یک کلیسای محل بروید اگر هیچ کلیسایی...
کتاب مقدس ؛ کتاب خداوند

کتاب مقدس ؛ کتاب خداوند

 کتاب مقدس یک کتاب عادی نیست. درواقع اصلا کتاب نیست ولی مجموعه ای از ۶۶ کتاب است که شامل کتاب...
غسل تعمید

غسل تعمید

 غسل تعمید یک نشانه ی بیرونی از این است که شما به دیگران نشان می دهید که .پیرو واقعی مسیح...
عبادت کننده

عبادت کننده

یک عبادت کننده با خداوند و به همراه خداوند حرف خواهد زد. با وجود اینکه خداوند در اغلب موارد هیچ...
زندگی مسیح

زندگی مسیح

 همان طور که خواندید خداوند تصمیم می گیرد یگانه پسر خود را به روی زمین .بفرستد تا به عنوان یک...
روح القدس

روح القدس

کتاب مقدس به ما می آموزد که خداوند در واقع از سه جز‌‌ءتشکیل شده است. این موضوع را  تثلیث نیز...
تعدادی آیه ی سودمند از کتاب مقدس

تعدادی آیه ی سودمند از کتاب مقدس

عشق خداوند یوحنا ۱۶:۳ زیرا خداوند به دنیا آنقدر محبت داشت که پسر یگانه خود را داد تا هر که...

Share this post