عبادت کننده
What is Prayer?

عبادت کننده

یک عبادت کننده با خداوند و به همراه خداوند حرف خواهد زد. با وجود اینکه خداوند

در اغلب موارد هیچ جواب مستقیمی به شما نخواهد داد ولی باز هم شما حضور او را

.در دعاهایتان حس خواهید کرد

در عبادت هایتان با خداوند صادق باشید(عبرانیان ۱۰:۲۲) . او می داندکه شما

 درگذشته چه کارهایی انجام داده اید. اگر او خالق شما است با او با احترامی که

.شایسته اوست صحبت کنید

خداوند شما را دوست دارد پس به دعاهای شما گوش می دهد. همان طور که او دانا

تر از شما است و به خاطر اینکه برنامه هایش بزرگ تراز آن است که شما بتوانید

آنها را درک کنید جواب دعاهایتان همیشه آن چیزی که توقع آن را دارید ممکن است

.نباشد

بعضی وقت فهمیدن برنامه ی خداوند در زندگی شما ممکن است بسیار زمان ببرد.

شاید که سختی بکشید و یا توسط دیگران اذیت شویدو یا در موقعیت های مشکل

گرفتار شوید. ناامید نشویدوقتی که برای کسی و یا چیزی دعا می کنید و نتیجه آن

طور که می خواهید نمی شود. بعضی وقت ها این صبر شما است که مورد آزمایش

.قرار می گیرد و نتیجه بسیار از آن چیزی که توقع اش را دارید متفاوت خواهد بود

درست همانند یک پدر خوب زمینی خداوند نیز مراقب فرزندانش است و در بلند مدت

.به دنبال بهترین ها در زندگی آنها است

عیسی پسر خدا

عیسی پسر خدا

چرا مسیح عیسی را پسر خدا می نامند؟ عیسی خود به زبان خود گفته است که او پسر خدا است:...
کلیسا

کلیسا

وقتی که شما مسیحی می شوید به شما پیشنهاد می شود که به یک کلیسای محل بروید اگر هیچ کلیسایی...
کتاب مقدس ؛ کتاب خداوند

کتاب مقدس ؛ کتاب خداوند

 کتاب مقدس یک کتاب عادی نیست. درواقع اصلا کتاب نیست ولی مجموعه ای از ۶۶ کتاب است که شامل کتاب...
غسل تعمید

غسل تعمید

 غسل تعمید یک نشانه ی بیرونی از این است که شما به دیگران نشان می دهید که .پیرو واقعی مسیح...
عبادت کننده

عبادت کننده

یک عبادت کننده با خداوند و به همراه خداوند حرف خواهد زد. با وجود اینکه خداوند در اغلب موارد هیچ...
زندگی مسیح

زندگی مسیح

 همان طور که خواندید خداوند تصمیم می گیرد یگانه پسر خود را به روی زمین .بفرستد تا به عنوان یک...
روح القدس

روح القدس

کتاب مقدس به ما می آموزد که خداوند در واقع از سه جز‌‌ءتشکیل شده است. این موضوع را  تثلیث نیز...
تعدادی آیه ی سودمند از کتاب مقدس

تعدادی آیه ی سودمند از کتاب مقدس

عشق خداوند یوحنا ۱۶:۳ زیرا خداوند به دنیا آنقدر محبت داشت که پسر یگانه خود را داد تا هر که...

Share this post