عیسی پسر خدا

عیسی پسر خدا

چرا مسیح عیسی را پسر خدا می نامند؟

عیسی خود به زبان خود گفته است که او پسر خدا است: همگی گفتند: «پس پسر خدا

هستی؟» ۷۰عیسی جواب داد: «خود تان می گویید که من هستم. (لوقا ۲۲ :۷۰

.عیسی خود نیز خداوند را به عنوان پدر خود خطاب می کرد

 

خداوند نیز عیسی را به عنوان پسر خود خطاب کرده است و صدایی از آسمان شنیده

 شد که می گفت: «این است پسر عزیز من که از او خوش هستم.»(متی ۳ :۱۷)این

.اشاره به این رابطه ی نزدیک بین خدای پدر و مسیح پسر دارد

 (لوقا ۱ :۳۲)

 او بزرگ خواهد بود و به پسر خدای متعال ملقب خواهد شد، خداوند، خدا تخت

.پادشاهی جدش داود را به او عطا خواهد فرمود

 کلمه ی پسر در تاریخ کتاب مقدس همچنین اشاره ای است به یک رابطه. در دیگر

 بخش های کتاب مقدس عیسی مسیح این چنین یاد شده است کلام خداوند . پسر در

.زبان عبرانی همچنین به معنی  نسل و یا پیرو تعبیر شده است

 

وقتی که شما یکی از پیروان مسیح می شوید؛ روح القدس را نیز دریافت خواهید کرد

.و فرزند خداوند خواهید شد همچنان که نوشته شده است

رومیان ۸ :۱۴;

.کسانی که به وسیلۀ روح خدا هدایت می شوند، فرزندان خدا هستند

عیسی پسر خدا

عیسی پسر خدا

چرا مسیح عیسی را پسر خدا می نامند؟ عیسی خود به زبان خود گفته است که او پسر خدا است:...
کلیسا

کلیسا

وقتی که شما مسیحی می شوید به شما پیشنهاد می شود که به یک کلیسای محل بروید اگر هیچ کلیسایی...
کتاب مقدس ؛ کتاب خداوند

کتاب مقدس ؛ کتاب خداوند

 کتاب مقدس یک کتاب عادی نیست. درواقع اصلا کتاب نیست ولی مجموعه ای از ۶۶ کتاب است که شامل کتاب...
غسل تعمید

غسل تعمید

 غسل تعمید یک نشانه ی بیرونی از این است که شما به دیگران نشان می دهید که .پیرو واقعی مسیح...
عبادت کننده

عبادت کننده

یک عبادت کننده با خداوند و به همراه خداوند حرف خواهد زد. با وجود اینکه خداوند در اغلب موارد هیچ...
زندگی مسیح

زندگی مسیح

 همان طور که خواندید خداوند تصمیم می گیرد یگانه پسر خود را به روی زمین .بفرستد تا به عنوان یک...
روح القدس

روح القدس

کتاب مقدس به ما می آموزد که خداوند در واقع از سه جز‌‌ءتشکیل شده است. این موضوع را  تثلیث نیز...
تعدادی آیه ی سودمند از کتاب مقدس

تعدادی آیه ی سودمند از کتاب مقدس

عشق خداوند یوحنا ۱۶:۳ زیرا خداوند به دنیا آنقدر محبت داشت که پسر یگانه خود را داد تا هر که...

Share this post