ਯਿਸੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ

ਯਿਸੂ ਨੂੰ "ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ" ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਯਿਸੂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ: "ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ:" ਕੀ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ…

Continue Reading ਯਿਸੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ
ਯਿਸੂ ਦਾ ਜੀਵਨ
The Life of Jesus

ਯਿਸੂ ਦਾ ਜੀਵਨ

ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਯਿਸੂ ਨੇ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ…

Continue Reading ਯਿਸੂ ਦਾ ਜੀਵਨ