ඉ-තැපැල් පසුබිම
E-mail reminder

ඉ-තැපැල් පසුබිම

ඇත්තෙන්ම විශිෂ්ටයි! ඔබට සතියක් සඳහා ඔබේ ජීවිතය ගැන සිතීමට අවශ්යයි.

අපගේ ඊමේල් සිහි කැඳවුමට දායක වන්න. එක් දිනක් ඔබට දිනපතා විද්යුත් තැපෑලක් ලැබෙනු ඇත.

මම හිතනවා මේ සතිය ඔබට විශේෂයි!

ඔබගේ වෙනත් ඊමේල් ලිපිනය වෙනත් අරමුණු සඳහා භාවිතා නොකරන අතර අන් අයට විකුණනු නොලැබේ.
ඔබගේ සතියෙන් පසුව එක් සතියක් සඳහා ඊමේල් ඊමේල් එකක් සහ ඊමේල් 2 ක් ඔබට ලැබෙනු ඇත.
ඔබට මොහොතෙන් පිටව යාමට ඔබට හැකිය.

විද්යුත් තැපැල් පනිවිඩය mailchimp මගින් සපයයි.

ඔබගේ සතිය ආරම්භ කරන්න

Share this post