இயேசுவின் வாழ்க்கை
The Life of Jesus

இயேசுவின் வாழ்க்கை

நீங்கள் வாசித்தபடியே, கடவுள் தம் ஒரே மகனை பூமிக்கு அனுப்பி, மனிதனாக வாழ்வதற்குத்தீர்மானித்தார். இயேசு கிறிஸ்து (அதாவது கிங் அல்லது மேசியா என்று அழைக்கப்படுகிறார்)இஸ்ரவேலில் 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பிறந்தார். பைபிளிலுள்ள லூக்கா புத்தகத்தில்இன்னும் அதிகமாக வாசிக்கலாம். இயேசுவின் முதல் முப்பது…

Continue Reading இயேசுவின் வாழ்க்கை

இயேசு தேவகுமாரன்

இயேசு ஏன் "தேவ குமாரன்" என்று அழைக்கப்படுகிறார்? இயேசு தாமே தேவனுடைய குமாரன் என்று சொன்னார்:"அதற்கு அவர்களெல்லாரும்: அப்படியானால், நீ தேவனுடைய குமாரனா என்று கேட்டார்கள்; அதற்கு அவர்: நீங்கள் சொல்லுகிறபடியே நான் அவர்தான் என்றார்." (லூக்கா 22:70). இயேசு தம்…

Continue Reading இயேசு தேவகுமாரன்