Ang Biblia, Ang Aklat ng Diyos
Bible book of God

Ang Biblia, Ang Aklat ng Diyos

Ang Biblia ay hindi isang aklat lamang. Sa totoo lang, hindi isang libro, kundi isang library ng 66 na aklat. Naglalaman ito ng mga aklat sa kasaysayan, mga talambuhay, tula, propesiya, mga titik, atbp. Ang Biblia ay isang napaka lumang aklat. Ang ilang piraso ay isinulat mga 3,500 taon na ang nakalilipas. Hindi ito nangangahulugan na ang Biblia ay wala na ang kahalagahan sa ating panahon. Ang sinumang bumabasa ng Bibliya ay makikita na ang mga salita ay naaangkop sa ating buhay.

Hindi ito bumagsak mula sa kalangitan

Ang Biblia, tulad ng alam natin sa pormang aklat, ay hindi ibinaba sa lupa. Sa pagitan ng paglikha ng una at huling aklat ng Biblia ay higit sa 1,000 taon. Ito ay isang yunit at koleksyon ng mga hiwalay at iba’t ibang mga kasulatan. Ang Bibliya ay isang natatanging koleksyon ng mga kasulatan. Ang salitang “Biblia” ay nagmula sa Griyego bibliya na nangangahulugang “mga aklat”. Ang mga aklat na ito ay naglalaman ng mga banal na kasulatan ng mga Hudyo at mga Kristiyano. Ang nakasulat at nakatali na aklat ang alam natin na ito ay may dalawang bahagi, 66 na aklat, kabanata at daan-daang libong talata. Ang aklat na ito, na kung saan ay parehong isang yunit at isang koleksyon ng mga hiwalay at iba’t ibang mga kasulatan, ay may mahabang kasaysayan. Marami sa mga pangyayari, mga batas at panuntunan ng relihiyon, mga kuwento, awit, ideya, propesiya at mga salita ay ipinasa mula sa henerasyon ng mga henerasyon.

Ilang manunulat

Ang aklat ng Biblia ay isinulat sa +mahigit sa 1,000 taon, humigit-kumulang sa pagitan ng 1000 BC at 100 N.C. sa iba’t ibang oras at lugar. Sinulat ng maraming manunulat ang mga liriko, nasulat at na-edit o sinusuportahan ng iba pang mga teksto o mga kuwento. Ginawa ito sa pamamagitan ng kamay, sa papyrus o sulatan. Hindi lahat ng mga teksto ay napanatili. Gayundin, hindi lahat ng mga ito ay itinuturing na sapat na upang makilala bilang isang tiyak na koleksyon (canon) ng mga teksto. Pagkatapos ng mahahaba at kumplikadong mga proseso natutukoy kung aling mga libro ang may sapat na awtoridad at pagiging tunay na maging isang permanenteng bahagi ng Banal na Kasulatan.

Bakit walang malinaw at pare-parehong manwal?

Narito kami bumalik sa kalayaan ng pagpili. Kung ito ay isang manwal para sa buhay, maliit na pagpipilian ay posible.

Ang Biblia ay naglalaman ng mahahalagang aral sa buhay, at mga tagubilin (mga utos) na dapat pakitunguhan ng mga tao. Marami sa mga instruksiyon na ito ay para sa kapakanan ng tao mismo. Ang pinakamahalagang utos ay pag-ibig. (Sa bibliya: 1 Mga Taga Corinto 13)

Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mensahe ng Diyos ay sinabi ng mga tao, ang mensahe galing sa buhay. Sa pamamagitan ng Biblia, nakikita natin ang mga tao at buong bansa na nakikipagpunyagi sa kanilang mga pagpili. Ang mga taong matapat na pumili para sa Diyos, at matutuklasan ang Kanyang plano. Ang mga taong pumili laban sa Diyos ay walang kinabukasan.

Higit pa

Binubuo ang Biblia ng dalawang pangunahing bahagi, ang Luma at Bagong Tipan. Ang Lumang Tipan ay tungkol sa mga tao na pinili ng Diyos bilang Kanyang mga tao. Tungkol sa mga pakikibaka na ang mga taong iyon ay manatiling tapat sa Diyos. Ang Lumang Tipan ay puno ng mga sipi ng pangungusap kay Jesus. 

Inilalarawan ng Bagong Tipan ang buhay ni Jesus sa lupa, nagpapakita ng maraming mga propesiya mula sa Lumang Tipan na matutupad. (Higit pa tungkol sa paksang ito). Sinasabi ng Bagong Tipan ang kuwento sa pamamagitan ng mga mata ng mga taong nabuhay sa panahon ni Jesus at di-nagtagal pagkatapos nito. Naglalaman ito ng maraming aral ni Jesus at ang kuwento tungkol sa pagpapako sa krus at muling pagkabuhay.

Kapag mababasa mo ang Bibliya mula simula hanggang katapusan, matututunan mo na makahanap ng isang common thread. Ang thread ay tungkol sa pag-ibig ng Diyos para sa kanyang mga nilalang, ngunit makikita mo rin ang maraming mga kuwento tungkol sa mga tao na pumili na tumalikod sa Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos ay sinasakop ang kamatayan para sa mga tumatanggap sa pagtubos ng kanyang Anak.

Bumalik sa mga link at higit pang impormasyon

Ang Panalangin

Ang Panalangin

hindi direktang sasagot sa iyo, madarama mo ang Kanyang pansin sa iyong panalangin. Maging taos-puso sa iyong panalangin sa Diyos...
Simbahan

Simbahan

Kung walang simbahan, pwede mong subukan na humanap ng iba pang mga Kristiyano at magsimula ng isang iglesya. Ang Iglesia...
Si Hesus na Anak ng Diyos

Si Hesus na Anak ng Diyos

Bakit tinatawag na "Anak ng Diyos" si Jesus? Sinabi mismo ni Hesus na Siya ang Anak ng Diyos: "Pagkatapos ay...
Pagbibinyag

Pagbibinyag

Ang bautismo o ang binyag ay ang " tanda" upang ipakita  na ikaw ay tunay na tagasunod ni Hesus. Ang...
Ang ilang mga kapaki-pakinabang na berso sa Bibliya

Ang ilang mga kapaki-pakinabang na berso sa Bibliya

Pag-ibig ng Diyos Juan 3:16 Sapagka't gayon na lamang ang pag-ibig ng Dios sa sanglibutan na ibinigay niya ang kaniyang...
Ang Buhay ni Jesus

Ang Buhay ni Jesus

ulad ng nabasa mo, nagpasya ang Diyos na ipadala ang Kanyang tanging Anak sa lupa, upang mamuhay bilang tao. Si...
Ang Biblia, Ang Aklat ng Diyos

Ang Biblia, Ang Aklat ng Diyos

Ang Biblia ay hindi isang aklat lamang. Sa totoo lang, hindi isang libro, kundi isang library ng 66 na aklat....
Ang Banal na Espiritu

Ang Banal na Espiritu

Itinuturo sa atin ng Bibliya na ang tunay na Diyos ay binubuo ng 3 tao. Tinatawag din itong Trinity. Para...

Share this post