Pagbibinyag
What is baptism

Pagbibinyag

Ang bautismo o ang binyag ay ang ” tanda” upang ipakita  na ikaw ay tunay na tagasunod ni Hesus.

Ang proseso ng pagbibinyag ay napaka-simple. Magsisimula ka sa pagtayo, pag-upo, o pagluhod sa tubig. Ang iyong kapwa Kristiyano ay ilulubog ka sa ilalim ng tubig at pagkatapos ay iaahon ka. Babautismuhan ka sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu (read more: Mateo 28: 18-19)

Sa simpleng paraan, ang bautismo ay isang patotoo ng pagbabago sa loob ng buhay ng isang mananampalataya. Ang iyong mga kasalanan, ang iyong mga pagkakamali ay “huhugasan”. Ito rin ay tumutukoy sa kamatayan, libing, at muling pagkabuhay ni Kristo.

Ang bautismo ng Kristiyano ay isang pagsunod sa Panginoon pagkatapos ng kaligtasan; bagaman ang pagbibinyag ay malapit na iniuugnay sa kaligtasan, hindi ito ang isang kailangan para sa kaligtasan.

Bumalik sa mga link at higit pang impormasyon

Ang Panalangin

Ang Panalangin

hindi direktang sasagot sa iyo, madarama mo ang Kanyang pansin sa iyong panalangin. Maging taos-puso sa iyong panalangin sa Diyos...
Simbahan

Simbahan

Kung walang simbahan, pwede mong subukan na humanap ng iba pang mga Kristiyano at magsimula ng isang iglesya. Ang Iglesia...
Si Hesus na Anak ng Diyos

Si Hesus na Anak ng Diyos

Bakit tinatawag na "Anak ng Diyos" si Jesus? Sinabi mismo ni Hesus na Siya ang Anak ng Diyos: "Pagkatapos ay...
Pagbibinyag

Pagbibinyag

Ang bautismo o ang binyag ay ang " tanda" upang ipakita  na ikaw ay tunay na tagasunod ni Hesus. Ang...
Ang ilang mga kapaki-pakinabang na berso sa Bibliya

Ang ilang mga kapaki-pakinabang na berso sa Bibliya

Pag-ibig ng Diyos Juan 3:16 Sapagka't gayon na lamang ang pag-ibig ng Dios sa sanglibutan na ibinigay niya ang kaniyang...
Ang Buhay ni Jesus

Ang Buhay ni Jesus

ulad ng nabasa mo, nagpasya ang Diyos na ipadala ang Kanyang tanging Anak sa lupa, upang mamuhay bilang tao. Si...
Ang Biblia, Ang Aklat ng Diyos

Ang Biblia, Ang Aklat ng Diyos

Ang Biblia ay hindi isang aklat lamang. Sa totoo lang, hindi isang libro, kundi isang library ng 66 na aklat....
Ang Banal na Espiritu

Ang Banal na Espiritu

Itinuturo sa atin ng Bibliya na ang tunay na Diyos ay binubuo ng 3 tao. Tinatawag din itong Trinity. Para...

Share this post