Ang Panalangin
What is Prayer?

Ang Panalangin

hindi direktang sasagot sa iyo, madarama mo ang Kanyang pansin sa iyong panalangin.

Maging taos-puso sa iyong panalangin sa Diyos (Hebreo 10:22). paano mo malalaman kung ano ang iyong ginagawa. Bilang Siya ang iyong Tagapaglikha, kausapin Siya sa paggalang na nararapat para sa kaniya.

Tulad ng pagmamahal sa iyo ng Diyos, maririnig Niya ang iyong panalangin.  Mas matalino kaysa sa iyo at dahil ang Kanyang plano ay mas malaki kaysa sa madalas mong maunawaan, ang sagot ay hindi laging tulad ng iyong inaasahan.

Minsan aabutin ng mahabang panahon na maunawaan ang plano ng Diyos sa iyong buhay. Siguro  ikaw ay nagdudusa, na sinaktan ng mga tao, nasa mahirap na sitwasyon o anuman. Huwag kang masiraan ng loob kapag ikaw ay nanalangin para sa isang tao at ang kinalabasan ay hindi katulad ng inaasahan mo. Minsan ang iyong pasensya sinusubok at ang kinalabasan ay medyo naiiba gaya ng iyong inaasahan.

Tulad ng isang mabuting ama sa lupa, aalagaan ng Diyos ang Kanyang mga anak at hinahanap ang kanilang pinakamahusay na interes na pangmatagalan.

Ang Panalangin

Ang Panalangin

hindi direktang sasagot sa iyo, madarama mo ang Kanyang pansin sa iyong panalangin. Maging taos-puso sa iyong panalangin sa Diyos...
Simbahan

Simbahan

Kung walang simbahan, pwede mong subukan na humanap ng iba pang mga Kristiyano at magsimula ng isang iglesya. Ang Iglesia...
Si Hesus na Anak ng Diyos

Si Hesus na Anak ng Diyos

Bakit tinatawag na "Anak ng Diyos" si Jesus? Sinabi mismo ni Hesus na Siya ang Anak ng Diyos: "Pagkatapos ay...
Pagbibinyag

Pagbibinyag

Ang bautismo o ang binyag ay ang " tanda" upang ipakita  na ikaw ay tunay na tagasunod ni Hesus. Ang...
Ang ilang mga kapaki-pakinabang na berso sa Bibliya

Ang ilang mga kapaki-pakinabang na berso sa Bibliya

Pag-ibig ng Diyos Juan 3:16 Sapagka't gayon na lamang ang pag-ibig ng Dios sa sanglibutan na ibinigay niya ang kaniyang...
Ang Buhay ni Jesus

Ang Buhay ni Jesus

ulad ng nabasa mo, nagpasya ang Diyos na ipadala ang Kanyang tanging Anak sa lupa, upang mamuhay bilang tao. Si...
Ang Biblia, Ang Aklat ng Diyos

Ang Biblia, Ang Aklat ng Diyos

Ang Biblia ay hindi isang aklat lamang. Sa totoo lang, hindi isang libro, kundi isang library ng 66 na aklat....
Ang Banal na Espiritu

Ang Banal na Espiritu

Itinuturo sa atin ng Bibliya na ang tunay na Diyos ay binubuo ng 3 tao. Tinatawag din itong Trinity. Para...

Share this post