Lễ Báp-têm
What is baptism

Lễ Báp-têm

Lễ Báp-têm là một “dấu hiệu bề ngoài” tỏ ra với người khác rằng bạn là một môn đồ thực sự của Chúa Giê-xu.

Nghi thức của lễ Báp-têm rất đơn giản. Bạn đứng, hoặc ngồi, hoặc quỳ ở một chỗ có nước. Một Cơ Đốc Nhân khác sau đó sẽ đỡ bạn hạ xuống dưới mặt nước và sau đó nâng bạn lên khỏi mặt nước. Bạn sẽ được làm Báp-têm trong danh Cha, Con và Đức Thánh Linh. (Xin xem thêm trong: sách Ma-thi-ơ 28:18-19)

Nói một cách đơn giản, lễ Báp-têm là một ấn chứng với thế gian về sự biến đổi bên trong của đời sống tín hữu. Tội lỗi của bạn, sai lầm của bạn đều được “tẩy sạch”. Lễ Báp-têm cũng để chúng ta nhớ đến sự chết, sự chôn và sự sống lại của Đấng Christ.

Lễ Báp-têm của Cơ Đốc Giáo là một hành động bày tỏ sự vâng lời với Chúa sau khi được cứu; mặc dù lễ Báp-têm có liên hệ mật thiết tới sự cứu chuộc, nhưng lễ Báp-têm không phải là một yêu cầu bắt buộc để bạn được cứu.

Quay lại các link liên kết và thông tin thêm

Một vài câu Kinh Thánh thông dụng

Một vài câu Kinh Thánh thông dụng

Tình Yêu Thương Của Đức Chúa Trời Giăng 3:16 “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã...
Lễ Báp-têm

Lễ Báp-têm

Lễ Báp-têm là một "dấu hiệu bề ngoài" tỏ ra với người khác rằng bạn là một môn đồ thực...
Kinh Thánh, Cuốn Sách đến từ Đức Chúa Trời

Kinh Thánh, Cuốn Sách đến từ Đức Chúa Trời

Kinh Thánh không chỉ là một cuốn sách. Trên thực tế, Kinh Thánh không chỉ là một cuốn sách, mà...
Hội Thánh

Hội Thánh

Khi bạn trở thành một Cơ Đốc Nhân, bạn nên đến một Hội Thánh địa phương. Nếu như không có...
Giê-xu Con Đức Chúa Trời

Giê-xu Con Đức Chúa Trời

Tại sao Đức Chúa Giê-xu được gọi là “Con Đức Chúa Trời”? Chính Đức Chúa Giê-xu đã nói rằng Ngài...
Đức Thánh Linh

Đức Thánh Linh

Kinh Thánh dạy rằng Đức Chúa Trời gồm có ba ngôi. Còn được gọi là Đức Chúa Trời Ba Ngôi....
Cuộc đời của Đức Chúa Giê-xu

Cuộc đời của Đức Chúa Giê-xu

Như những gì bạn đã đọc, Đức Chúa Trời quyết định sai Con Một của Ngài xuống thế gian và...
Cầu Nguyện

Cầu Nguyện

Cầu nguyện là nói chuyện với Đức Chúa Trời. Mặc dù Đức Chúa Trời không thường trả lời trực tiếp...

Share this post