Lễ Báp-têm
What is baptism

Lễ Báp-têm

Lễ Báp-têm là một "dấu hiệu bề ngoài" tỏ ra với người khác rằng bạn là một môn đồ thực sự của Chúa Giê-xu. Nghi thức của lễ Báp-têm rất…

Continue Reading Lễ Báp-têm
Hội Thánh
Church Group

Hội Thánh

Khi bạn trở thành một Cơ Đốc Nhân, bạn nên đến một Hội Thánh địa phương. Nếu như không có Hội Thánh nào cả, bạn có thể tìm kiếm các…

Continue Reading Hội Thánh
Đức Thánh Linh
Holy Spirit About

Đức Thánh Linh

Kinh Thánh dạy rằng Đức Chúa Trời gồm có ba ngôi. Còn được gọi là Đức Chúa Trời Ba Ngôi. Với chúng ta là con người thì khó có thể…

Continue Reading Đức Thánh Linh
Cầu Nguyện
What is Prayer?

Cầu Nguyện

Cầu nguyện là nói chuyện với Đức Chúa Trời. Mặc dù Đức Chúa Trời không thường trả lời trực tiếp cho bạn, nhưng bạn sẽ kinh nghiệm được Ngài vẫn…

Continue Reading Cầu Nguyện